1. BEVEZETÉS
 1. Jelen adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a www.allateledeldiszkont.hu internetes címen működő webáruház (továbbiakban: Webáruház), mint adatkezelő (továbbiakban: Adatkezelő) a Webáruházon keresztül megvalósuló személyes adatkezelésről teljes körű tájékoztatást nyújtson Önnek és a weboldal valamennyi felhasználójának.

1.2. Ezen Tájékoztatóban rögzített előírásokat kell alkalmazni a Webáruház használatával összefüggésben az Ön és valamennyi felhasználó személyes adatainak kezelése vonatkozásában.

1.3. Adatkezelő szavatolja, hogy az általa üzemeltetett Webáruház az Ön, illetve valamennyi felhasználó tárolt adatát bizalmasan kezeli, mely adatok védelme jelen Tájékoztatóban foglalt előírások alapján, illetve az alább részletezett vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályokkal összhangban történik.

1.4. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok az alábbiak:

– Az adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (továbbiakban: GDPR);

– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.);

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
(továbbiakban: Ektv.)

1.5. Adatkezelő adatai:

Név: Papp János egyéni vállalkozó

Székhely: 1213 Budapest, Repkény út 37.

Telephely: 1215 Budapest, Deák tér 1. Deák téri piac

Nyilvántartó hatóság: Belügyminisztérium

Nyilvántartási szám: 6500728

Adószám: 57026237-2-43

Honlap címe: www.allateledeldiszkont.hu

E-mail cím: shop@allateledeldiszkont.hu

Telefon: 06-1-425-7475

1.6. Adatfeldolgozó adatai

Név: DotRoll Kft.

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Cégjegyzékszám:01-09-882068

Adószám: 13962982-2-42

E-mail: support@dotroll.com

Telefon: +36-1-432-32-32

Tevékenység megnevezése: tárhely szolgáltatás

 • AZ ADATKEZELÉS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
 1. FOGALMAK
 • E Tájékoztató alkalmazásában fontosabb fogalmak:

Személyes adat: Azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: A Webáruházat működtető vállalkozó, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan – a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban – határozza meg.

Adatkezelés jogalapja: Főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy törvényben elrendelt kötelező adatkezelés.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Ide tartozik különösen a honlap üzemeltetéséhez szükséges tárhelyet biztosító szolgáltató, továbbá a termékek kiszállítását végző személy is.

Adatvédelmi incidens: A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Érintett:Bármely meghatározott személyes adat alapján azonosított vagy egyébként – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 • ADATKEZELÉS JOGALAPJA
 • Az Adatkezelő által történő adatkezelés kizárólag valamely jogalap megléte esetén lehetséges, melyek az alábbiak lehetnek:
 1. Az Ön hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez egy, vagy több meghatározott cél érdekében, különös tekintettel saját fiók létrehozására és frissítésére, tájékoztatások küldésére, kérdések megválaszolására és megkeresések teljesítésére, valamint a vásárlók értékelése alapján a weboldal fejlesztésére és a szolgáltatás minőségének javítására.
 • Szerződés teljesítése: Az adatkezelés a Webáruházban történő vásárlás alapján létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges, azzal, hogy Önnek meg kell adni a teljesítéshez szükséges adatokat, melyek hiányában vásárlásra nem kerülhet sor.
 • Jogi kötelezettség teljesítése, mely jellemzően számviteli-, hatósági- és egyéb kötelezettségek teljesítését jelenti, mely kötelezettség teljesítése minősül az adatkezelés jogalapjának.
 • ADATKEZELÉS ALAPELVEI

2.3. Az Adatkezelő által történő adatkezelés az alább részletezett alapelvek betartásával valósul meg:

Jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság: Személyes adatok kezelését Adatkezelő minden esetben jogszerűen és tisztességesen, Ön és valamennyi Érintett számára átlátható módon végzi.

Célhoz kötöttség: Személyes adatok gyűjtése Adatkezelő által csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik, azokat Adatkezelő ezen célokkal össze nem egyeztethető módon nem gyűjti.

Adattakarékosság: Az adatkezelés minden esetben annak céljai szempontjából megfelelő és releváns, így Adatkezelő kizárólag csak az Ön szükséges adatait kezeli.

Pontosság: Adatkezelő pontos és naprakész módon kezeli az Ön által megadott adatokat, valamint ennek érdekében minden ésszerű intézkedést megtesz, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek.

Korlátozott tárolhatóság: Adatkezelő az Ön személyes adatait csak a célok eléréséhez szükséges ideig tárolja. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelése közérdekű archiválás céljából, vagy statisztikai célból történik, a vonatkozó jogszabályi előírásokban az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel.

Integritás és bizalmas jelleg: Személyes adatok kezelését Adatkezelő oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen az Ön személyes adatainak megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság: Adatkezelő felelős az előző pontokban, illetve a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt előírásoknak való megfelelésért, azzal, hogy e megfelelés igazolását biztosítani köteles.

 • A WEBÁRUHÁZ HASZNÁLATA SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS SZABÁLYAI
 • Adatkezelő a Webáruház valamennyi felhasználójától, így Öntől is – a fent részletezett valamely jogalappal való rendelkezés esetén – személyes adatokat kérhet, melynek terjedelmét az határozza meg, hogy Ön a weboldal mely funkcióit és szolgáltatásait veszi igénybe.
  A Webáruház használata kapcsán Adatkezelő – a honlap egyes funkciói alapján meghatározottan – az alábbi személyes adatokat kezeli.

3.2. Regisztráció és regisztrációs adatok módosítása során kezelt adatok

A Webáruházon keresztül történő vásárlás érdekében lehetőség van előzetes vásárlói regisztrációra, mely a vásárlások megkönnyítését szolgálja, abban nyomon követhetőek a rendelések, továbbá szállítási adatok is megadhatók, illetve módosíthatók.

Adatkezelés célja:Saját fiók létrehozása, valamint frissítése a Webáruházban történő vásárlás érdekében.

Adatkezelés jogalapja: Az Ön előzetes hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Adatkezelés érintettje: Regisztrált felhasználók.

Kezelt személyes adatok köre: Vezetéknév név és keresztnév; lakcím; nem természetes személyek esetében vállalat/cégnév; székhely; telefonszám; felhasználónév, jelszó.

Kezelés időtartama: Saját fiók törléséig, vagy az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.Ettől függetlenül Ön bármikor kérheti tőlünk bizonyos adatainak törlését vagy a felhasználói fiók megszüntetését, kivéve azokét, melyre vonatkozóan jogszabályban előírt őrzési követelménynek való megfelelés miatt van szükség.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Felhasználó kizárólag nem regisztrált felhasználók által elérhető szolgáltatásokat tudja igénybe venni, a regisztrált Felhasználók számára nyújtott esetleges többletszolgáltatásokat nem.

Adatkezeléssel érintett harmadik fél: Jelen szabályzat 1.6. pontja szerinti tárhelyszolgáltató.

3.3. Új jelszó igénylése során kezelt adatok

Adatkezelés célja: Saját fiókhoz való hozzáférés érdekében ideiglenes jelszó biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja.

Adatkezelés érintettje: Regisztrált felhasználó.

Kezelt személyes adatok köre: E-mail cím, ideiglenes jelszó.

Adatkezelés időtartama: Az ideiglenes jelszó felhasználó által történő módosításáig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Saját fiókhoz való hozzáférés nem biztosított.

Adatkezeléssel érintett harmadik fél: Jelen Tájékoztató 1.6. pontja szerinti tárhelyszolgáltató.

3.4. Megrendelés leadása során kezelt adatok

A weboldal regisztrált és nem regisztrált vásárlók számára egyaránt lehetőséget biztosít a Webáruházban forgalmazott termékek megrendelésére.

Adatkezelés célja: A Webáruházban történő vásárlás során az Ön és valamennyi vásárló megrendeléseinek rögzítése, az adásvételi szerződés és az ehhez kapcsolódó egyéb jogszabályi kötelezettség (számla kiállítás, elállási jog biztosítása, stb.) teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő és Ön között létrejött szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, valamint a vonatkozó jogszabályok alapján a szerződéskötéssel összefüggő jogi kötelezettségek (számlázás, szállítás, stb.) teljesítése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai, illetve GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Adatkezelés érintettje: Vásárló.

Kezelt személyes adatok köre: Vezetéknév, keresztnév, lakcím, nem természetes személy esetében vállalat/cégnév, székhely, telefonszám, e-mail cím, szállítási cím, egyéb számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatok.

Adatkezelés időtartama: A Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Vásárló nem tud vásárolni Webáruházon keresztül.

Adatkezeléssel érintett harmadik fél:Jelen Tájékoztató 1.6. pontja szerinti tárhelyszolgáltató.

3.5. Bankkártyával történő fizetés során kezelt adatok

Adatkezelés célja: A vételár biztonságos megfizetése, szerződés teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő és Ön között létrejött szerződés teljesítése érdekében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Adatkezelés érintettje: Vásárló.

Kezelt személyes adatok köre: Az Adatkezelő részére az Ön bankszámlájának adatai nem kerülnek továbbításra, csak a fizetés megtörténte.

Adatkezelés időtartama: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Vásárló kizárólag készpénzben tudja a vételárát megfizetni.

Adatkezeléssel érintett harmadik fél: A pénzügyi tranzakciók során az adatokat az
OTP Bank Nyrt. pénzügyi szolgáltató dolgozza fel. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a szolgáltató Adatkezelési tájékoztatójában, az alábbi honlapon tekinthető meg: www.otp.hu

3.6. Számla kiállítása során kezelt adatok

Adatkezelés célja: A vonatkozó jogszabályban előírt számlaadási kötelezettség teljesítése.

Adatkezelés jogalapja:A jogszabályban előírt számviteli kötelezettség teljesítése érdekében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

Adatkezelés érintettje: Vásárló.

Kezelt személyes adatok köre: A számla kiállításához számlázási név és cím, gazdálkodó szervezet neve, székhelye, illetve adószám is szükséges.

Adatkezelés időtartama:A számviteltől szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Vásárló nem tud vásárolni Webáruházon keresztül.

Adatkezeléssel érintett harmadik fél:Nem kerül sor harmadik fél bevonására.

3.7. Házhoz szállítás során kezelt adatok

Adatkezelés célja: A szerződés teljesítése, a megrendelt termék házhoz szállítása.

Adatkezelés jogalapja:A szerződés teljesítése érdekében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja.

Adatkezelés érintettje: Vásárló.

Kezelt személyes adatok köre: Szállítási adatok (címzett neve, szállítási cím), utánvétel esetén a fizetendő összeg.

Adatkezelés időtartama: A szerződés teljesítésére vonatkozó iratokat, adatokat a szerződés teljesítésétől számított 5 év elteltét követő naptári év május 31-ig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Vásárló nem tud vásárolni Webáruházon keresztül

Adatkezeléssel érintett harmadik fél: A megrendelt termék házhoz szállítása érdekében az Adatkezelővel szerződésben álló szolgáltató a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján.

3.8. Elállási jog gyakorlása során kezelt adatok

Adatkezelés célja: A vásárlót, mint fogyasztót megillető elállási jog gyakorlásának biztosítása.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, illetve az Info tv. 5. §-a, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben megfogalmazott jogi kötelezettségek teljesítése.

Adatkezelés érintettje: Vásárló.

Kezelt személyes adatok köre: Számlázási és szállítási adatok, illetve a visszautalandó vételár kapcsán a megadott bankszámlaszám.

Adatkezelés időtartama: A számviteltől szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a számla kiállításától számított 8 év.

Adatkezeléssel érintett harmadik fél: Jelen Tájékoztató 1.6. pontja szerinti tárhelyszolgáltató.

3.9. Kellékszavatossági, termékszavatossági és jótállási igényérvényesítés során kezelt adatok

Adatkezelés célja: Az Adatkezelő által forgalmazott termékekkel kapcsolatos jogszabályon alapuló kellékszavatossági és termékszavatossági, valamint jótállási igényérvényesítéssel összefüggő személyes adatok kezelése.

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja az Adatkezelő és Vásárló között létrejött szerződés teljesítése, valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja jogi kötelezettség teljesítése alapján, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet.

Adatkezelés érintettje: Vásárló.

Kezelt személyes adatok köre: Vásárló neve, lakcíme, telefonszáma, e-mail címe, illetve igényérvényesítéshez szükséges egyéb adatok.

Adatkezelés időtartama: A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014 (IV.29.) NGM rendelet alapján a szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyv felvételétől számított 3 év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Vásárló fogyasztói jogait nem tudja gyakorolni.

Adatkezeléssel érintett harmadik fél: Amennyiben a Felhasználó által visszahozott termékért a termék gyártója jótállást vállalt, vagy jogszabály alapján jótállásra köteles, úgy az Adatkezelő a termék gyártójának a részére továbbítja a szükséges személyes adatokat (név, lakcím, elérhetőség). Az adattovábbítás jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontján alapszik, az Adatkezelő és a Vásárló között létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges.

3.10. Panaszkezelés során kezelt adatok

Adatkezelés célja: A Vásárlók által tett panaszok kezelése, kivizsgálása.

Adatkezelés jogalapja: A panaszkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén alapszik, melyet a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény ír elő.

Adatkezelés érintettje: Vásárló.

Kezelt személyes adatok köre: Szóbeli panasz esetén a Vásárló által megadott személyes adatok. Írásban benyújtott panasz esetén a Vásárló által az írásbeli panaszban rögzített személyes adatok. Szóbeli panaszról felvett jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza:

– Vásárló neve, címe;

– panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;

– Vásárló panaszának részletes leírása;

– a jegyzőkönyvet felvevő személy neve és aláírása, Vásárló aláírása;

– a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje;

a panasz egyedi azonosítószáma.

Adatkezelés időtartama: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, írásbeli panasz, valamint az arra adott válasz másolati példányainak a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény előírásai alapján, valamint a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai alapján 5 év.

Adatkezeléssel érintett harmadik fél: Amennyiben Vásárlók által tett panaszok jogi szempontú kivizsgálása szükséges, úgy az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, a jogos érdekének érvényesítése céljából továbbítja a személyes adatokat a mindenkori jogi tanácsadójának.

3.11. Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás nyújtása során kezelt adatok

Adatkezelés célja: Válaszadás nyújtása a tájékoztatást kérők számára.

Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Adatkezelés érintettje: Tájékoztatást kérő.

Kezelt személyes adatok köre: Név, e-mail cím, illetve tájékoztatást kérő által megadott egyéb adat.

Adatkezelés időtartama: A kapcsolatfelvételtől számított 1 hónap, kivéve azon adatokat, amelyek megőrzése jogszabályi kötelezettség, ebben az esetben 5 év.

Adatkezeléssel érintett harmadik fél: Általános tájékoztatás esetén nem kerül sor harmadik fél bevonására.

3.12. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés

Önnek lehetősége van hírlevélre feliratkozni, mely esetben Ön beleegyezik abba, hogy e-mailen keresztül kínálatunkra és termékeinkre vonatkozó információkat küldjünk meg Önnek.

Adatkezelés célja: A termékkínálat optimalizálása, szolgáltatása javítása, valamint akciók és termékkínálat ajánlása a feliratkozó Vásárlók/Felhasználók számára.

Adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Adatkezelés érintettje: A hírlevélre feliratkozó Vásárló/Felhasználó.

Kezelt személyes adatok köre: Név, e-mail cím.

Adatkezelés időtartama: Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig. Amennyiben a későbbiekben Ön nem szeretne több hírlevelet kapni, akkor ez irányú korábbi beleegyezését bármikor visszavonhatja. Minden hírlevél tartalmaz egy leiratkozási linket, melyre kattintva visszavonhatja hozzájárulását, illetve visszavonási szándékát jelen Tájékoztató 1.6. pontjában feltüntetett elérhetőségeken írásban is jelezheti.

Adatkezeléssel érintett harmadik fél: Nem kerül sor harmadik fél bevonására.

 • ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI       
 •  Adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban történjen. Ezeket az intézkedéseket az Adatkezelő felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.
 • Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket – például álnevesítést – hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek, például az adattakarékosság hatékony megvalósítása, másrészt a vonatkozó jogszabályban foglalt követelmények teljesítéséhez és az Érintettek jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába.
 • Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak biztosítására, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. Ezek az intézkedések különösen azt biztosítsák, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.
 • Adatkezelő kizárólag olyan Adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
 • Adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.
 • Adatkezelő adatkezelési tevékenysége körében – a szerződés vagy más jogi kötelezettség teljesítése érdekében – különösen, de nem kizárólagosan a házhoz szállítás, a honlap üzemeltetésével, jogszabályban előírt számviteli feladatainak ellátásával kapcsolatban adhat át adatokat adatfeldolgozásra, mely átadott személyes adatokat Adatfeldolgozók kizárólag Adatkezelő írásbeli utasításai alapján kezelik.
 • AZ ÖN JOGAI
 • Önt az Adatkezelő által személyes adatainak kezelésével összefüggésben az alábbi jogok illetik meg:
 • tájékoztatáshoz való jog;
 • hozzáférési jog;
 • helyesbítéshez való jog;
 • törléshez való jog;
 • adatkezelés korlátozásához való jog;
 • adathordozáshoz való jog;
 • tiltakozási jog.

Tájékoztatáshoz való jog

 • Adatkezelő minden megfelelő intézkedést meghoz annak érdekében, hogy Ön, illetve valamennyi Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi szükséges információt és jogszabályban előírt tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. Az információkat Adatkezelő elsősorban – jelen tájékoztatás alapján – írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – adja meg. Az Ön kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolta személyazonosságát.
 • Adatkezelő elősegíti az Ön jogainak a gyakorlását, erre irányuló valamennyi kérelmet teljesít, kivéve, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy Önt nem áll módjában azonosítani.
  Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, azzal, hogy szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, melyről Önt a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja.
 • A kért tájékoztatást Adatkezelő elsősorban elektronikus úton nyújtja, kivéve, ha Ön azt másként kéri. A tájékoztatás díjmentes, de túlzó megalapozatlan tájékoztatáskérés esetén Adatkezelő ésszerű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 • Adatkezelő a személyes adatok megszerzésének időpontjában jelen Tájékoztatásban rendelkezésére bocsátja a következő információk mindegyikét, illetve tájékoztatja Önt:

– Adatkezelő elérhetőségeiről;

– Személyes adatai kezelésének céljáról, az adatkezelés jogalapjáról;

– a személyes adatai tárolásának időtartamáról;

– az Ön jogairól;

– hozzájáruláson alapuló önkéntes adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jogáról;

– felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról és lehetőségeiről;

– arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

Hozzáférési jog

5.6.  Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon jogát, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

5.7. Adatkezelő köteles az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátani. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha Ön másként kéri.

Helyesbítéshez való jog

5.8. Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, valamennyi Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog

5.9. Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. E körben Adatkezelő az Ön vonatkozó személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– Az Ön személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

– Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

– Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

–  Adatkezelő a személyes adatokat jogellenesen kezelte;

– a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Adatkezelés korlátozásához való jog

5.10. Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

– Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

– az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

– az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

– Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

5.11. Ha az adatkezelés a fenti korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.12. Az Ön kérésére történt adatkezelési korlátozásról, valamint annak feloldásáról Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

Adathordozáshoz való jog

5.13. Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

– az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és

– az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fenti előírások szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Tiltakozási jog

5.14. Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 • JOGORVOSLAT

6.1. Amennyiben személyes adatainak kezelése során Önt jogsérelem érte, akkor a vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében hatósági vizsgálati eljárást kezdeményezhet. Az eljárás megindítása érdekében az alábbi hatósághoz fordulhat:

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Honlap: www. naih.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36-1-391-14-00

6.2. Az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. Az adatvédelmi perek elbírálása az illetékes törvényszékek hatáskörébe tartozik.

 • ADATBIZTONSÁG

7.1. Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

– az Ön személyes adatainak kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

– fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy az Ön személyes adataihoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

– az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Adatvédelmi Incidens

7.2. Adatkezelő minden intézkedést meghoz annak biztosítására, hogy Adatkezelő, vagy az általa igénybe vett Adatfeldolgozó, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek – kizárólag Adatkezelő utasításának – megfelelően kezelhessék az Ön adatait, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

7.3. Adatkezelő az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított 72 órán belül bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az Ön jogaira és szabadságaira nézve. Amennyiben a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

7.4. Adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az Adatkezelőnek.

7.5. Adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglalt követelményeknek való megfelelést.

7.6. Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Ön jogaira és szabadságaira nézve Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt az az adatvédelmi incidensről. Az Ön részére adott tájékoztatásban Adatkezelő világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, és közli a vonatkozó jogszabályokban előírt információkat és intézkedéseket.

7.7. Önt nem kell a 7.6. pontban rögzített előírások szerint Adatkezelőnek tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

– Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

– Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Ön jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

– a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben Önt nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az incidensben érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

7.8. A személyes adatok kezelése tekintetében történő védelem érdekében a vonatkozó jogszabályi előírások alapján a törvényességi felügyeletet az adatkezelés vonatkozásában az alábbi szerv látja el:

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36-1-391-14-00

 • COOKIE-K HASZNÁLATA

8.1.A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a webhely tárol el meghatározott időtartamon keresztül a webáruházba látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén. Ez lehetővé teszi, hogy a weboldal bizonyos adatokat és beállításokat megjegyezzen egy meghatározott időtartamra, illetve a cookie-k biztosítják a weboldal megfelelő működését, a felhasználói élmények javítását, illetve azt, hogy személyre szabott ajánlatok és hirdetések jelenjenek meg a weboldalon.

8.2.  A webáruház az alábbi típusú cookie-kat alkalmazza:

– Szükséges: Ezek biztosítják, hogy a weboldal megfelelően működjön, annak használata egyszerűbb legyen. Lényeges, hogy ezen cookie-k a felhasználók azonosítása nélkül gyűjtsenek információt a webáruház használatáról. Ezen cookie-k nélkül a webáruház kényelmes használata nem biztosított.

– Statisztikai célú: A weboldal fejlesztésének és a felhasználók számára biztosított élmények javítása céljával olyan cookie-k kerülnek alkalmazásra, melyek információt gyűjtenek a weboldal látogatottságáról, illetve a felhasználók ott kifejtett aktivitásáról, melyek nem alkalmasak a felhasználó személy szerinti beazonosítására.

– Hirdetési célú: Ezen cookie-k biztosítják, hogy személyre szabott, releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalon, melyek az Ön hozzájárulása nélkül nem tudják Önt személy szerint beazonosítani.

8.3. A weboldalon elhelyezett cookie-k – a szükséges cookie-k kivételével – alkalmazásának és az így megvalósuló adatkezelés jogalapja az Ön megfelelő tájékoztatást követően adott kifejezett hozzájárulása. Cookie-k alkalmazására kizárólag akkor kerül sor, ha Ön a webáruház nyitó felületén megjelenő panelen azok használatát engedélyezi. Ezen a felületen lehetőség van továbbá a beállítások módosítására, illetve hozzájárulása visszavonására.

8.4. Az alkalmazott cookie-k az alábbi tulajdonságokkal rendelkeznek:

TípusMegnevezésAdatkezelés jogalapjaAdatkezelés céljaIdőtartam
statisztikai_gidGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint az Ön hozzájárulásaInformációgyűjtés afelhasználók weboldal látogatásáról, felhasználás módjáról1 nap
statisztikai_gaGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint az Ön hozzájárulásaInformációgyűjtés a felhasználók weboldal látogatásáról, felhasználás módjáról2 év
hirdetésifrGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint az Ön hozzájárulásaReleváns hirdetések megjelenítése90 nap
hirdetési_fbpGDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint az Ön hozzájárulásaReleváns hirdetések megjelenítése90 nap

A statisztikai célú cookie-ról bővebben az alábbi honlapon olvashat: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage#analyticsjs

A hirdetési célú cookie-ról további információt az alábbi weboldalon talál: https://www.facebook.com/policies/cookies/

8.4. A legtöbb böngésző alapértelmezettként fogadja el a cookie-kat, azonban minden böngésző esetén lehetőség van engedélyezni a cookie-k beállításának megváltoztatását, így megakadályozható, hogy a böngésző automatikusan fogadja el azokat és felhívja a felhasználók figyelmét a választás lehetőségére.

 • ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 • Adatkezelő fenntartja a jogot jelen adatkezelési szabályzat egyoldalú megváltoztatására, melyről Vásárlókat előzetesen tájékoztatja, valamint azt weboldalán közzéteszi.
 • Adatkezelő a felhasználók által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok megfelelőségéért kizárólag azérintett személyt terheli a felelősség, e körben Adatkezelő felelősséget nem vállal.

9.3. Jelen Tájékoztató 2020. év augusztus hó 15. napján lép hatályba.

Békéltető testületek